MENU

Congress Information

Committee

Organizing Committee

Chairman       
       
Juey-Jen Hwang      
       
Course Director       
       
Paul Ong  Wei-Hsian Yin Tien-Ping Tsao Jun-Jack Cheng
       
Wei-Chun Huang Hee Hwa Ho    
       
TSOC Interventional Cardiology Committee
       
Tien-Ping Tsao Yi-Chih Wang    
       
Jen-Kuang Lee Tse-Min Lu Tien-Yu Wu Cheng-Chung Cheng
       
Shih-Chi Liu Yueh-Chung Chen Hsuan-Li Huang Chun-Chi Chen
       
Chung-Ho Hsu Tsun-Jui Liu Cheng-Han Lee Chi-Ling Hung
       
Po-Chao Hsu Wei-Kung Tseng    
       
TSOC Scientific Committee
       
Pao-Hsien Chu Yi-Heng Li    
       
Chern-En Chiang Lian-Yu Lin Kou-Gi Shyu Chih-Hui Chin
       
Hung-I Yeh Kwo-Chang Ueng Hsin-Yueh Liang Jin-Long Huang
       
Zhih-Cherng Chen Cheng-I Cheng Feng-Yu Kuo Chien-Sung Tsai
       
Mei-Hwan Wu      
       
Treasurer      
       
Ta-Chuan Hung
 
   
       
Secretary General       
       
Yen-Wen Wu       

The Secretariat

Vice Secretary General (Interventional Cardiology)  
Chun-Hung Su      
       
Vice Secretary General (TSOC Scientific)    
Shang-Hung Chang      
       
TSOC Secretariat      
Yu-Ying Lin (Lynn)  Wan-Hsuan Hsu  Shu-Ching Huang Wan-Ru You
       
Congress Secretariat
Toby Hung